Procesbegeleiding teams

Procesbegeleiding teamsWerknemers kunnen getroffen worden door persoonlijke verliezen en ingrijpende veranderingen, maar deze kunnen zich ook voordoen in de werksituatie. Beide kunnen leiden tot hevige emoties en onbalans voor de betrokken personen, en kunnen een rouwproces met zich meebrengen. Soms is het nodig om het werk een tijdje neer te leggen, maar dat hoeft niet altijd. Werken kan zeer functioneel zijn tijdens het rouwproces en kan psychologische betekenis bieden. Het is een bron van zelfwaardering, geeft levensinvulling en zorgt voor een deel van het sociale leven.

Het is belangrijk om oog en oor te hebben voor de persoonlijke processen van de medewerkers ten aanzien van verlieservaringen en ingrijpende veranderingen. Hun oude balans is verstoord en er is nog geen nieuwe gevonden. Er is verwarring, verlies van houvast en van vertrouwen in de toekomst. Medewerkers worden heen en weer geslingerd tussen het afbouwen van het verleden en het opbouwen van een toekomst. Ruimte voor persoonlijke rouwprocessen is essentieel om ervoor te zorgen dat ze zich uiteindelijk weer kunnen verbinden. Het bewust omgaan met deze transities door leidinggevenden, HR- managers e.a. is fundamenteel voor de voortgang.

Bewust omgaan met rouw

PuurPotentieel verzorgt trainingen, lezingen en voorlichting over proces- en transitiebegeleiding voor teams en organisaties. Kernwaarden hierbij zijn professioneel en integer gedrag bij rouw en verlies. Werkgevers, leidinggevenden en personeelsverantwoordelijken worden geïnformeerd over en geconfronteerd met de aspecten waartoe rouwprocessen kunnen leiden. Er is aandacht voor mogelijke eigen kwetsbaarheden en/of belemmeringen om met verlies of verandering om te gaan. Door hier bewust bij stil te staan kun je een grotere nabijheid creëren, waar de betreffende medewerker(s) zich gesteund door zullen voelen. (Eigen) kwetsbaarheid tonen en bespreken zorgt voor een veilige bedding waardoor verbondenheid kan blijven bestaan.

Zorgvuldige begeleiding

Groepen en individuele personen waarbij ingrijpende verlieservaringen en/ of veranderingen aan de orde zijn worden zorgvuldig en aandachtig begeleid. Door samen naar de situatie te kijken ontstaan er mogelijkheden; ordening van gedachten en gevoelens, nieuwe antwoorden, creativiteit, diepgaander contact en begrip. Er wordt altijd gewerkt met een balans tussen draaglast en draagkracht. Er kunnen verschillende werkvormen worden ingezet, waaronder dialoogmethodieken, individuele gesprekken, transitiemodellen en – plannen die zorgen voor bedding en structuur, concrete afspraken over debriefing, gezamenlijke rituelen of symbolische handelingen, wandelingen, e.a.

Drie belangrijke gezichtspunten bij de begeleiding zijn:

  • Oriëntatie op hoe het was;
  • Oriëntatie op de veranderde situatie;
  • Oriëntatie op nieuw evenwicht.

De begeleiding wordt altijd persoonlijk en aandachtig op maat afgestemd. Iedereen is uniek en beleeft ervaringen op eigen wijze. Er zijn geen aannames of oordelen over. Het geven van tijd, eigen ruimte en veiligheid nodigt uit om op eigen wijze tot inzicht en een nieuw evenwicht te komen. Zo kan iemand dóór de pijn heen groeien, in plaats van af te haken.